Roaccutane İlacı ve Yan Etkileri

Roaccutane ilacının ilk olarak ne işe yaradığını ve nereden geldiğini söyleyelim. ROACCUTANE akneye neden olan dört faktörü etkilemektedir. Ciltteki sebum üretimini dramatik olarak azaltır. Duktal hiperkeratinizasyonu azaltır ve böylece siyah ve beyaz noktalar gibi iltihabi olmayan lezyonların oluşumu azalır ve antibiyotik olmamasına rağmen bakteri miktarında da önemli ölçüde azalmaya yol açar. Ayrıca kompleks mekanizmalarla enflamasyon ve kızarıklığı azaltır.

ROACCUTANE piyasaya ilk olarak ne zaman sürülmüştür ve bu tarihe kadar kaç kişi tarafından kullanılmıştır?

İlk olarak İngiltere’de 1982 yılında ruhsat verilen ROACCUTANE, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon insan tarafından kullanılmıştır.

ROACCUTANE nasıl etki eder?

ROACCUTANE akneye neden olan dört faktörü etkilemektedir. Ciltteki sebum üretimini dramatik olarak azaltır. Duktal hiperkeratinizasyonu azaltır ve böylece siyah ve beyaz noktalar gibi iltihabi olmayan lezyonların oluşumu azalır ve antibiyotik olmamasına rağmen bakteri miktarında da önemli ölçüde azalmaya yol açar. Ayrıca kompleks mekanizmalarla enflamasyon ve kızarıklığı azaltır.

Herhangi bir etki görülmeden önce ne kadar zaman geçer?

Genellikle tedavi başladıktan birkaç hafta sonra ciltteki yağlanmada ve yeni akne gelişiminde azalma görülmelidir. İzleyen birkaç haftanın sonrasında ise akne çok daha iyi olacaktır.

Ancak yüzdeki lezyonlar sırt ve göğüstekilerden daha hızlı temizlenme eğilimindedir. Dört aylık bir ROACCUTANE küründen sonra pek çok hastada akne tamamen iyileşmektedir.

ROACCUTANE kürlerinin tekrarlanması güvenli midir ?

Spesifik çalışmalar yapılmamış olmakla birlikte, Staintorh ve arkadaşları izotretinoinin tekrarlanan kürlerinin ilave veya dirençli yan etkilere yol açmadığını bildirmişlerdir.

Tedavi kürünün tekrarlanması gereğinin doğması olasılığını artıran faktörler, düşük doz başlangıç izotretinoin tedavisi, kapalı komedonal akne, şiddetli akne, yaş ve uzun süreli akne öyküsünü kapsar. Tekrarlanan tedavi kürlerine cevabın aynı düzeyde, yaklaşık % 80-90’da kalması, tekrarlanan kürlere tolerans gelişmediğini düşündürmektedir.

İzotretionin nasıl metabolize edilir?

Total plazma klirensi = 10-35 saat

Böbreklerde temizlenen fraksiyon % 1′ den az

Metabolize edilme oranı % 90′ dan fazla

Oral biyoyararlanım % 25′ den fazla

Metabolizmasında rol alan enzimler: CYP2C8, CYP1A2, CYP3A4 ?, glukuronil transferaz

Aktif metabolit (eliminasyon yolu); 4 okso-izotretinoin(GT)

Referans: Clin Pharmacokinetics: 1997; 32(3), 210-258

ROACCUTANE’nın son dozunun alınmasından ne kadar sonra izotretinoin vücuttan temizlenmektedir?

Tüm metabolitlerinin yarı ömürlerine bağlı olarak bir ay

ROACCUTANE’nın kimyasal ve fiziksel özellikleri nedir?

Kolay tutuşan, yanıcı özellikte bir katıdır. Suda erimez, atmosferik oksijen ve ışığa çok duyarlı bir maddedir.

Hastada yutma sorunu varsa kapsüller açılabilir mi?

Retinoidler suda erimediklerinden ve ışıktan etkilendiklerinden dolayı bu şekilde doğal bir süspansiyon yapabilmek mümkün değildir. Ancak bazı merkezler, yutma problemiyle karşılaşıldığında, hastalara kullanımdan hemen önce kapsüllerin açılmasını ve içeriğinin yiyeceklerle beraber alınmasını önermektedirler. ROACCUTANE kapsüllerinin içinde limon kesiği benzeri bir form vardır.

Alternatif olarak, kapsül temiz bir iğne ile delinerek içeriği direk olarak ılık süte sıkılarak boşaltılabilir. Hasta hızla karıştırılan sütü hemen içmelidir. Bir parça acı olan bu tat, sütün miktarı içebildiği kadar artırılarak hasta tarafından tolere edilebilir hale getirilebilir. Zorlu bir işlem olmakla birlikte birkaç günlük pratiğin sonunda kapsül içeriğinin tamamını çıkarmak mümkün olacaktır.

İlacın biyoyararlılığının ve etkinliğinin değişmeyeceği düşünülmekle birlikte bu işlem ile ilgili yayın bulunmamaktadır ve bu yöntemin bilimsel geçerliliğini destekleyen veri yoktur.

ROACCUTANE kapsüllerindeki jelatin hayvanlardan mı elde edilmiştir?

Evet; domuzdan değil inekten elde edilmiştir.

ROACCUTANE Çöliak hastalarında doz problemlerine neden olabilecek nişasta içerir mi ?

Hayır. Kapsül duvarının % 70′ ini oluşturan Karion 83, mısır nişastasından elde edilen bir dekstroz ürünüdür.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda ROACCUTANE kullanılabilir mi?

ROACCUTANE böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. Böbrek yetmezliği olan hastalar ROACCUTANE ile yapılan klinik çalışmalara dahil edilmemektedir. ROACCUTANE’nın bu hastalarda kontrendike olmasının temel nedeni bu tip hastalarda ilacın kullanımına ilişkin çok az veriye sahip olmamızdır.

Literatürden alınan verilere göre ROACCUTANE’ ın, immünsüpresif tedavi alan transplant hastaları da dahil böbrek yetmezliği olan hastalara, semptomları azaltmak için yeterli olan dozlarda, bazı önlemler alınarak kullanılabileceği:

Doz küçük miktarlarla başlanarak düzenli olarak artırılır. 0,3 mg/kg veya 0,5 mg/kg/gün dozlarla başlanıp klinik etkinin görüleceği ve iyi tolere edilen dozlara çıkabileceği;
Kan lipidleri, transaminazlar, renal parametreler gibi biyolojik parametrelerin sık kontrolünün zorunlu olduğu;
Parametrelerden biri normal sınırların dışına çıktığında ilacın hemen kesilmesi gerektiği;

önerilmektedir.

ROACCUTANE Crohn hastalığında reçete edilebilir mi?

Bu tür hastaların dikkatle ele alınması ihtiyacını yansıtacak biçimde mevcut verilerde kolit izotretinoin tedavisinin olası yan etkilerinden biri olarak bildirilmektedir. Ancak iritabıl barsak hastalığı, kolit veya Crohn hastalığında ROACCUTANE kullanımı MacDonald Hull ve Cunliffe (1989) (ROACC853) ve Godfery ve James (1990) (ROACC 902) tarafından bildirilmiştir. 0,7 -1mg/kg/gün dozda izotretinoin alan yedi hastanın sadece birinin hastalığında alevlenme gözlenmiştir.

Hastada ciddi akne alevlenmesi (acne flare) veya akne fulminans gelişirse ne olur?

Akne fulminans genellikle hafif ve orta şiddette akne vulgaris zemininde oluşur. Akne fulminans çok şiddetli akne konglabata’ya benzeyen ağır bir akne türüdür. Skarlaşma kaçınılmazdır ve özellikle tedavi edilmeyen durumlarda ciddi kozmetik bozukluklara yol açabilir.

ROACCUTANE’nın akne fulminansta kullanımı ile ilgili şu faktörler düşünülmektedir.

ROACCUTANE akne fulminans agreve edebilir veya indükleyebilir ve bu durum dozun azaltılmasını veya tedavinin sonlandırılmasını gerektirebilir.

Akne fulminanslı hastalarda, hastalığın akut inflamatuar fazı antibiyotikler, prednizolon ve son olarak cerrahi uygulamalar ile kontrol altına alınmalı, relapsın önlenmesinde ROACCUTANE uygulanması bu aşamadan sonra düşünülmelidir.

ROACCUTANE ve kortikosteroidler arasında bilinen herhangi bir etkileşim yoktur. Kortikosteroidlerle birlikte kullanım tedaviye yardımcı olabilir ve bu uygulama kontrendike değildir.

ROACCUTANE tedavisi sırasında görülen kemik-iskelet sistemi problemleri nelerdir?
Çocuklarda erken epifiz kapanması dışında, izotretinoin tedavisinde, hiperosteoz, servikal ve lomber vertebralarda osteofit oluşumu ve tendon ve/veya ligamanlarda kalsifikasyon oluşumunu içeren çeşitli iskelet sistemi değişiklikleri görülebilir.

Literatürde iskelet değişikliği bildirilen vakaların büyük bölümü Darier hastalığı tedavisinde olduğu gibi uzun süreli izotretinoin kullanan hastalardır. Güncel olarak önerilen dozlarda tedavi alan hastaları kapsayan iki prospektif çalışmada yalnızca minimal kemik değişiklikleri bildirilmiştir.

1999 yılında Leachman ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmada 6 ay süreyle (standart tedavi onaltı haftadır) 1 mg/kg izotretinoin alan hastalarda kemik dansitesinde ortalama % 4.4 oranında azalma tespit edilmiştir.

ROACCUTANE konjunktivite neden olur mu?

Konjunktivit ROACCUTANE tedavisinin en çok görülen oftalmolojik yan etkisidir (hastaların yaklaşık %20’sinde görülür) ve doza bağlıdır(1-4). Semptomlar ve etiyolojisi literatürde geniş bir şekilde yer almaktadır(2-3).

Eğer semptomlar hafifse, ROACCUTANE terapisi sırasında oluşan konjunktivitin tedavisi göz kapağı hijyeni sağlanarak, yapay gözyaşı damlalarıyla ve topikal antibiyotik tedavisi ile yapılabilir. Diğer tedavi yöntemleri de önerilmektedir(4).

Lokal ve antibiyotik içerikli terapiye cevap verildiği sürece retinoid dozunu düşürmek gerekli olmayabilir. Bazı durumlarda dozu azaltmak ya da tedaviye ara vermek gerekebilir(3).

Referanslar:

1. Roche in-house Global Drug Database

2. Gold JA et al.(1989) Ocular side effects of the retinoids. Int J Dermatol. 28(4):218-225

3. Lebowitz MA and Berson DS (1988) Ocular effects of oral retinoids. J Am Acad Dermatol 19:209-211

4. Isotretinoin. In: Therapeutic Drugs. Volume 1. Edited by Sir Colin Dollery.

5. Core Data Sheet for ROACCUTANE

ROACCUTANE ve ağda (wax epilation) arasında sorun var mı?

“Cilt ve mukus dokusu en çok etkilenen bölgelerdir. Ciltteki kuruluk, pullanma, eritem (özellikle yüzde) ve kaşıntı ile ilişkili olabilir. Cildin hassasiyetinin arttığı tesbit edilmiştir ve friksiyonel travma sonucu epidermal büller oluşabilir.”

Tetrasiklinleri kullanmayı bıraktıktan ne kadar süre sonra ROACCUTANE kullanılabilir?

Tetrasiklinlerin kullanımından ve ROACCUTANE kullanımından sonra az sayıda selim intrakraniyal basınç artışı vakası gözlenmiştir. Tetrasiklinlerle ek tedavi bu yüzden kontrendikedir. Eğer bir hasta tetrasiklin kullanıyorsa, ROACCUTANE’a başlamadan önce tetrasiklinin 4-5 yarı ömrü süresi kadar beklenmesi gerekmektedir. Örneğin minosiklinin yarı ömrü 11-26 saattir ve ROACCUTANE tedavisine başlamak için 5-6 gün süre gerekmektedir.

ROACCUTANE kullanırken alkol alınabilir mi?
ROACCUTANE kullanmayı bıraktıktan ne kadar süre sonra alkol alınabilir?

ROACCUTANE kullanımı süresince alkol tüketimi kontrendike değildir ama düzenli alkol kullanımı konusunda bir uyarı bulunmaktadır.

İzotretinoin bazı hastalarda alkolün kan düzeylerini yükseltebileceğinden alkollü içecek içilmemesi ya da içilen miktarın azaltılması önerilmektedir. Core Data Sheet’te ise “ROACCUTANE tedavisi gören hastaların karaciğer fonksiyonları ve kan lipidleri tedaviden önce, kullanımdan 1 ay sonra ve daha sonraki 3 aylık dönemlerde ölçülmelidir” ifadesi kullanılmıştır. Buradan hareketle, yüksek lipid düzeyi riski taşıyan hastalar uyarılmalı ve hastalara temel olarak “eğer içmek zorundaysalar, bunu kararında yapmaları” söylenmelidir.

Soria ve ark. alkol alımının izotretinoinin etkisini azalttığını gösteren bir vakaya işaret etmiştir. Alkol kullanmayan eski bir alkolik günde 60 mg izotretinoin ile tedavi ediliyordu. İki hafta süresince tekrar alkol almaya başladı. Bunun üzerine cildindeki lezyonlar tekrar ortaya çıktı ve ilaca bağlı yan etkiler azaldı. Alkol almayı bıraktığında bu senaryonun tam tersi oldu. Sebepleri tam olarak bilinmemekle beraber, bir senaryoya göre, alkol izotretinoin metabolizmasından sorumlu karaciğer mikrozomal enzimlerini kısa süreli olarak indükleyerek izotretinoinin terapötik ve yan etkilerinin azalmasına yol açmış olabilir. Bu etkileşimin genel önemi bilinmemektedir.

(Soria C et al., Dermatologica, (1991), 182 ; 203-205, Decreased isotretinoin efficacy during alcohol intake )

ROACCUTANE ile birlikte antibiyotikler alınabilir mi?

İntrakraniyal basınç artışı riskinden dolayı ROACCUTANE ile birlikte kullanılmaması gereken tetrasiklinler dışındaki tüm antibiyotikler ROACCUTANE ile birlikte kullanılabilir.

ROACCUTANE, AIDS(HIV) tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girer mi?

İzotretinoin’in nasıl metabolize edildiği kesin olarak bilinmemektedir ve CYP3A4’ü kullanıp kullanmadığına dair araştırmalarla ilgili bir yayın yoktur. Benzer olarak izotretinoin ve AZT, 3TC arasında etkileşime dair hem bizim veritabanımızda hem de ilaç gözetimi güvenlik veritabanında herhangi bir bildirim yoktur.

Ancak, saquinavir’in metabolizmasının karaciğerdeki metabolizmanın %90’ından fazlasından sorumlu olan CYP3A4 spesifik izoenzimi üzerinden sitokrom P450 aracılığıyla gerçekleştiğini bilmekteyiz. Ritonavir de metabolizması esnasında çok sayıda majör sitokrom enzimini kullanır. Bu yüzden, saquinavir/ritonavir ve metabolizmasında bu izoenzimleri kullanan diğer ilaçlar arasında bir etkileşim olabilir.

Bir yayında (Padberg J et al.; Drug Interaction of Isotretinoin and Protease Inhibitors. AIDS, 1999, 13:284-5) proteaz inhibitörleri almakta iken, izotretinoinin toksik düzeylerine ait klinik bulgular geliştiren bir hasta bildirilmiştir. Akne tedavisinin değiştirilmesinden dört hafta sonra bulgular ortadan kalkmıştır. Yayının yazarları bu ilişkide iki olası mekanizma önermişlerdir:

1. HIV proteaz inhibitörlerinin sitokrom izoenzim sistemi üzerindeki baskılayıcı etkilerine bağlı olarak metabolizmadaki azalma.
2. Hücre içindeki (intraselüler) izotretinoine bağlanan CRABP-1’in proteaz inhibitörleri ile hücreler arası (interselüler) blokajı.

Bu yayında izotretinoinin HIV proetaz inhibitörleri ile uyumlu olmayan ilaçlar listesine dahil edilmesi gerekebileceği sonucuna varılmakla birlikte, bu tür etkileşime dair bildirilmiş tek olgu budur.

Roaccutane İlacı ve Yan Etkileri yazısına ait etiketler : , ,
Roaccutane İlacı ve Yan Etkileri yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.
Roaccutane İlacı ve Yan Etkileri 175 Yorum Yazar:

175 Comments »

 • mehmet bora demiş ki:

  ilaç sadece kullandığınızda sizi mutlu ediyor 7 ay kullandın toplanda 14 kutu aldım bu ilaçtan kullanırken cildim çok iyi sadece çok kuruyor ama cildin yağını alıyor gerçektende. ama şu var ilacı bıraktıktan 10 gün sonra herşey yine eskisi gibi cildim yine yağlı yine yağlı yani şu var asla kesin çöüzm değil şuan bu ilaç hiç bir işe yaramadı çokta pahalı bir ilaç denemediğim şey kalmadı doktora gidiyorum o bile cildin yağlı ben ne yapayım diyor sabun falan veriyor ama hiç işe yaramıyor dışardan verilen şeylerdeb bişe olmuyor.

 • merve hasa demiş ki:

  merhaba arkadaşlar.. ben 1 yıl önce bu hapı kullandım ama 6 ayı tamamlamadım geçti diye 5nci aydan itibaren kestim veeee tekrar çıkmaya başladı.yan etkileri hepinizin bahsettigi gibiydi ama zayıflama ve göz altlarım da kırışıklar meydana getirdi yüzüm inceldigi için ama şu an geçti… tavsiye ediyorum ama bir kaç yıl sonra tekrarlıyor sivilceler tekrar çıkıyor en iyisi kendi haline bırakmanız

 • gümüş demiş ki:

  zerotanın süper birşey diyemiycem çünki tekrar çıkmaya başladııı..:(

 • küçükçirkin demiş ki:

  Arkadaşlar bende aknetrent kullanıyorum. kullanalı 5 ay oldu. 3 ayda yüzümde tüylenmeleri farkettim. doktora gittim. doktor tüylenme için tedaviyi yarım bırakmayalım, tedavi bittiğinde kendiliğinden dökülecektir dedi. şimdi devam ediyorum. cildimi inanılmaz derecede düzeltti. ama yan etkileri çok tabiki. özellikle eklem ağrıları ve tüylenme:( bir ümitle 7 ayımı doldurmak için gün sayıyorum.

 • ogulcan sevindik demiş ki:

  merhaba arkadaşlar kullanmaya başlayalı 10 gün oldu sevilcelerim azdı ama rahatsız oluyordum ama dudaklarım felaket kurudu dudak ilacı etki etmiyor ve bu yüzden dışarı çıkamıyorum ne yapmam gerekiyo yardımcı olabilirmisiniz

 • Melis Türker demiş ki:

  Arkadaşlar merhaba bende kullandım. Eve kapanmış durumdaydım dışarı çıkmak zorunda kaldığım zamanlarda ağladığım bile oldu otobüste insanlar yüzüme bakıyordu dudaklarım çatlamış yüzüm kabuklu kabukluydu sabrettim 6 ay hiç aksatmadan hergün düzenli kullandım bırakalı 1,5 sene oluyor yüzümde boşluk dahi yoktu sivilcelerden hiç abartısız ve şuan bebek gibi bi yüzüm var pürüzsüz sivilcede çıkmıyor artık tek tük 1 2 tane bazen sonuçtan çok memnunum doktorunuz kullanabileceğinize onay veriyorsa kesinlikle kullanın sabredin sonuç güzel olacak:)

 • özge söylemez demiş ki:

  BEN 5 AYDIR KULLANIYORUM MEMNUNUM FAKAT SİNİRSEL ANLAMDA ŞU SIRALAR SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADIM.SİNİR,AŞIRI DUYGUSALLIK,ALGILAMA PROBLEMİ VS..BİRÇOK NEDEN BELİRTEBİLİRİM.AYRICA UNUTKANLIK HAT SAFADA SİZCE BUNLAR NORMAL Mİ.KULLANMAYA DEVAM ETMELİMİYİM.LÜTFEN YAZIN…

 • sevcem demiş ki:

  merhabalar bu ilacı bir aydır 20mg+10 mg iki tablet şeklinde 30 mg olarak alıyorum bu ay 2 gün oldu regl başlayalı fakat her zamanki gibi kanamam gelmiyor acaba kanamada azalma veya adet düzensizliği gibi yan etkiler olurmu geri bildiriminizi bekliyorum. . .

 • es-es demiş ki:

  bence gözetim altında olduktan sonra süper bişey.tabiki kişiden kişiye etkileri farklıdır.siz ilacı kullandıktan sonra da yediklerinize dikkat etmezseniz zaten zamanla tekrar çıkar…dikkat ettiyseniz çekirdek çikolata kola patetes kızartması kırmızı et fazla yemeyin diyorlar…cildinizin güzelliği için yeglı fondötenler içinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyler olduğu halde yüzünüze sürüyorsunuz…o yüzden bence yüzünüze artık bişey sürmeyin güneş kremi haricinde…ben 3.ayındayım ilacın ve cok memnunum…tavsiye ediyorum…ne demişler bir sivilce insanı çirkin etmeye yeter 😉

 • Mehmet Yiğit demiş ki:

  Arkadaşlar ben ilaca başlayalı yaklaşık iki buçuk ay oldu, yüzümde ciddi sivilce temizliği oldu. Yalnız yan etkileri düşünülürse tavsiye etmiyorum bugün yüzüm inanılmaz derecede yanıyor. Dudaklarımı hiç söylemiyorum yaradan başka bir şey yok. Bunun tedavisi nasıl olacak bilmiyorum şuan soğuk şeyler bastırarak acıyı almaya çalışıyorum. Size tavsiyem değişik sivilce kremleri kullanın ve yediğinize dikkat edin, bu ilaca gerek kalmaz.

 • Prvn demiş ki:

  Merhaba ben ilacı iki ay kullandım ve hayat degemi bozacak derecede yan etkilerini gördüm eğer son çareniz bu ilaç değilse kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum.

 • ZoretaninMagduru demiş ki:

  Arkadaşlar selam,
  Hayatının en büyük hatası nedir deseler, accutane derim. İngilizceniz varsa yabancı sitelere bakın. Cinsel hayatım bitti, ve bu daha büyük sorunların sadece başlangıcı olabilir. 2 aydır gezmediğim doktor kalmadı. Aynı semptomlara yakalanmış bir dolu insan var. Bu riski almayın..

 • busra aycar demiş ki:

  Merhaba arkadaşlar bu ilacin yan etkileri çok fazla fakat bunun üstesinden gelebiliriz en çok karacigere zarar veriyor bunun için sabahları maydanoz yemenizi tavsiye ediyorum en az on dal kadar tere ve rokayi da bu süreçte hayatınızdan çıkartmayın her öğün salata yemeye çalışın meyve ve sebze tüketimini bırakmayın saçlar içinde kesinlikle bioblas kullanın ve kremini de kullanın demir takviyesinde bulunun vücudunuz için bebek yağları kullanın yüzünüze ilacı kullanmaya başladığınız ilk günden itibaren bepanthol tabi yağli olanindan kullanın iki gün de bir dus alin ve her dusta nivea dusta vücut kremi kullanın sonrasında da bebek yağı günde en az bir saat yürüyüş yapın tatlı çikolata vs.bunlardan uzak durun korkmayın bunlari ilaca başladığınız ilk günden itibaren yapın bu arada göz damlası kullanın ve geceleri uyumadan önce yüzünüze vazelin sürün sabah uyanıp iyiyce temizleyip sonra güneş kremi sürün gün içinde gül suyuyla da tampon yapın yüzünüze ve sonra da bepanthol sağlıklı beslenin inanın hiçbir şey olmuyor birde çok su için bu kadar ben bunları yaparak sorunsuz atlattım herkes de aynı problemler olacak diye birşey yok umarım çabuk kurtulursunuz

 • arife gültekin demiş ki:

  meraba arkadaşlar bende bu ılaci kullanıyorum ikinci ayımdayım. ılk zamanlar pskolojimi acayip bozdu dış görüntüden dolayı kulaklarıma varana kadar kavlamalar başladı, sac dıplerım dokulmeye basladı, buurun kenarlarım agrımaya basladı, burun ve diş etterımde kanamalar olmaya basladı. Bide tabi dudak kurulukları. Biara bırakmaya karar verdım ama bırakınca daha kotu olursa dıe bırakamadım hala devam edıyorum ıns ıyı bır sonuc alırım.

 • Alev Aydın demiş ki:

  Herkese Selam ;
  Bu ilacı kullanmadan önce çok tereddütte kalmıştım 🙂 hatta ilacı doktor verdi eve geldim bikaçgün ilacı içmedim daha sonra cesaretimi topladım içtim . İnanırmısınız hiçbir yan etki görmedim , ilk hetapta tabiki bikaç şey değişiyor vucudunda bunu fark ediyorsun vucudunda ama ilac iksir gibi :)2.ayıma girdim ilk ay baya sivilce çıkardı şuan pürüzsüz diyebilirim . ne depresyona girdim ne de intihar düşündüm sadece biraz duygusallaşıyorsun okadar. Bi insanın yüzü , teni herşeyden önemli neolursa olsun herşeye değer .. Yanlış ithamlarla insanları korkutmayın herkesde ilacın etkisi farklı olabiliyor ama benim bünyem zayıf bi bünye bana bişey yapmadıysa rahat olun 🙂 Herkese geçmiş olsun ertelemeyin başlayın size tavsiye ..

 • Sevim H demiş ki:

  Merhaba arkadaşlar, benim yüzümde sivilce tek tük çıkıyor fakat siyah nokta çok fazla bu ilacı kullanmak istiyorum ama kısırlığa yol açtığını duyuyorum ne kadarı doğru sizce başlamalı mıyım siyah noktalardan çok rahatsızım

 • Elif demiş ki:

  Berbat, keşfedilmemeiş bir çok yan etkisinin olduğu çok açık. Sakın kullanmayın. Kullanan bir çok kişinin bir kaç yıl sonra herşeye alerjisi gelişiyor. Tüm ilaçlara vitaminlere besinlere. Hücresel anlamda immun sisteme ciddi zararlar veriyor.

 • batuhan gemici demiş ki:

  Arkadaslar ben 3. Ayima gircem ve suanda hersey yolunda gidiyor 2. Ayimda cok buyuk sivilceler cikti ve 4 gun once nerdeyse hepsi gitti suan yuzumde sadece akne var 3. Ayim olmasina ragmen hizli etki gosterdi ve butun arkadaslarimda yuzumin acildini parladini duzelmeye basladini soyluyo siz hic kimsenin ne dedigine bakmayin kullanin yan etkilerinin sadeve dudak catlamalari oluyo olsa bilr bu yan etkileri 3 4 ay cekiceksiniz daha sonrasinda duzelicek dusunun bi omur boyu sivilceli ggezmekmi yoksa sadrve 3 4 ay sıkınti cekip omur boyu guzel bi cilde sahip olmakmi karar sizin ben 5 yildir sivilce ve akne sorunum var ve gecmeye baslafo

 • sohoo demiş ki:

  Arkadaşlar,
  Tedavimin 26. günümdeyim ilk haftadan etkisini gösterdi tüm sivilceleri kustu şuanda sivilce çıkmıyor ama kırmızı lekeleri kaldı oda zamanla geçicekmiş tek yan etkisi stres ve birazda saç dökülmesi oldu günde 10mg alıyorum cildim yaglı hafif svilceliyim oyüzden 4 ay kullanıp bırakıcam korkulacak bir ilaç degil dudagım bile kurumadı sadece cildimin derisi dökülüyor onlada lekeler gözenekler gidiyor.MG ne kadar azsa yan etkiside okadar az olur!!!

 • bir dost demiş ki:

  ARKADAŞLAR BEN BU İLACI 2000 YILINDA KULLANDIM.32 YAŞINDAYIM DOKUZ SENE SONRA YİNE SİVİLCELER ÇIKMAYA BAŞLADI.TEKRAR GİTTİM DAKTIRA TEKRAR BAŞLADIM.KULLANDIM ALTI AY YORUCU BİR DÖNEM GÜNEŞ KREMİ VÜCUT LOSYONU DUDAK KREMİ HAMETAN ARKADAŞLARIM OLDU.İLK KULLANDIĞIM KADAR DÖKMEDİ YÜZÜM PSİKOLOJİK SIKINTI HAMD OLSUN GEÇİRMEDİM.SADECE İKİNCİ KULLANIŞIMDA GÖZ KURULUĞU OLDU.DESTEK ALDIM ŞU ANDA SİVİLCEM YOK AMA İZLERİM VAR YÜZÜME HİÇ BİRŞEY SÜRMÜYORUM GÜNEŞ KREMİ DIŞINDA …KULLANACAK OLAN ARKADAŞLAR BU KORKULARLA BAŞLARSANIZ HER TÜRLÜ SORUN OLUR KALDIRAMAYACAĞINI DÜŞÜNEN BU İLACI KULLANMASIN AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM BENİM KIZ KARDEŞİMDE BAŞKA ETKİLER OLDU ÇÜNKÜ ODA O OLURMU BU OLURMU DEDİ GERÇEKTEN KALDIRAMADI BIRAKTI HER BÜNYE BİR OLMAZ …HERKESE ALLAH ŞİFA VERSİN CİVİLCE SABIR İŞİ ALLAH KURTARSIN

 • allah123 demiş ki:

  17 gun felan oldu sicilceler baya azaldi.kizariklar ve pullanma
  Var.asiri strese sokuyor psikolojik sorunu olanlar dikkat etsin amk ilacinan

 • yasemın kartal demiş ki:

  18 yaşındaki oğlum doktor kontrolu altında düzenli testleri yapıldı.5.ayda aşırı kilo kaybı çok su içme başlayınca dahiliyeciye gittik.sonuç.açlık şeker 275 tokluk 466 şoke olduk.hayatımızı mahvetti.cilt doktoruu karaciger enzimlerine her ay baktırmış.glukoz baktırmamış.asla kullanmayın.

 • bedrettin aydın demiş ki:

  Bilgilendirmeleriniz ve önerileriniz için tesekkurler çok sağolan iyi çalısmalar diliyorum.

 • Derya deniz demiş ki:

  Benim 2 buçuk ay oldu çok memnunum sonucu düşünerek katlaniyorum birde çok ünlü bir beslenme uzmanından size tavsiye şeker ve karbonhidrat yani ekmek yapıyo arkadaşlar hayatınızdan şekeri çıkarın şeker vücutta yağ olarak depolaniyor yani sÖzüm ola şu siz ilacı kullandınız vucudumuzdaki yağ bezlerini dramatik bir şekilde küçültüyor ama siz ekmek ve şekerleme seyler yerseniz vücut tekrar yağ üretiyor yani isterseniz 2 yıl bu ilacı kullanın siz yine en az 1 yıl rahat olursunuz yine tekrarlar hayatımdan içinde her türlü şeker ve unlu mamul iceren herseyi çıkardım yemiyorum şeker eşittir yağ oda eşittir sivilce bu ılac kesin çözüm ama ilerisinde dediklerimi çıkarın hayatınızdan sağlıklı beslenin o zman en kesin çözüme ulasirsiniz

 • Tuğrul Baştürk demiş ki:

  bende 1 hafta kullandım..Nefes alışverişimi çok zorladı.Yani şöyle anlatatyı.Sanki aldığım nefes ciğerlere girmeyip verdiğim nefeside dışarıya atamıyodum..İlacı kullanan kişiler sizde hiç bu yan etki oldu mu….

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.